Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Polska Strefa Inwestycji / Procedura uzyskania decyzji o wsparciu

Polska Strefa Inwestycji – procedura uzyskania decyzji o wsparciu

Przed złożeniem Wniosku o wydanie Decyzji o wsparciu zapraszamy Przedsiębiorców do kontaktu z Wydziałem Obsługi Inwestora w Ełku lub Wydziałem Obsługi Inwestora w Suwałkach, w zależności od lokalizacji inwestycji. Wydziały Obsługi Inwestora SSSE S.A. i ich właściwość względem lokalizacji terenu, na którym ma być realizowana inwestycja.

Pozwoli to na przekazanie Przedsiębiorcy przez pracowników Wydziałów niezbędnych informacji dotyczących wsparcia, wstępną ocenę projektu (np. czy dany zakres działalności podlega wsparciu), czy omówienie procedury uzyskania Decyzji o wsparciu.

Kolejnym krokiem jest złożenie pisma przewodniego, w którym informują nas Państwo, iż przystępują do procedury wydania Decyzji o wsparciu oraz wypełnionego Wniosku o wydanie Decyzji wraz z niezbędnymi dokumentami.

Wykaz dokumentów wymaganych od Przedsiębiorcy w postępowaniu o wydanie Decyzji o wsparciu nowej inwestycji:

  • Pismo przewodnie do wniosku o wydanie Decyzji o wsparciudo pobrania
  • Wypełniony wniosek o wydanie Decyzji o wsparciu wzór wniosku do pobrania
  • Oświadczenia Przedsiębiorcy dotyczące sposobu spełnienia wybranych kryteriów jakościowych. (Oświadczenia zawierają nazwę wybranego kryterium, sposób spełnienia kryterium oraz sposób weryfikacji spełnienia wybranego kryterium zgodnie z Tabelą nr 1 lub Tabelą nr 2 stanowiące załącznik nr 1 do Rozporządzenia).
  • Aktualny dokument rejestrowy Wnioskodawcy (KRS lub CEIDG).
  • Umowa Spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem – jeśli dotyczy
  • Sprawozdania finansowe za trzy ostatnie lata obrotowe (bilans, rachunek zysków i strat) lub zeznania podatkowe (PIT) za trzy ostatnie lata (w przypadku nowej spółki -sprawozdanie finansowe i oświadczenie spółki matki co do ostatniego roku podatkowego).
  • Wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru gruntów z kopią mapy ewidencyjnej (jeśli działka jest zabudowana) dotyczący nieruchomości, na której/ których będzie realizowana nowa inwestycja.
  • Oświadczenia składane w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o wsparciu do pobrania
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania
  • Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do pobrania

Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Wydanie Decyzji o wsparciu lub wydanie Decyzji o umorzeniu postępowania kończy procedurę.


Powrót