Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Polska Strefa Inwestycji / Wysokość pomocy publicznej

Polska Strefa Inwestycji – wysokość pomocy publicznej

Przedsiębiorca realizujący nowy projekt inwestycyjny na obszarze zarządzanym przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. może uzyskać pomoc publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego nawet do 70% wartości zainwestowanego kapitału. Jest to najwyższy poziom pomocy publicznej w kraju.

Intensywność dostępnej pomocy na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A. kształtuje się następująco:

Wielkość przedsiębiorstwaPowiaty – patrz legenda poniżej *Powiat ostrowski (województwo mazowieckie)Forma pomocy publicznej
Duże50%40%Zwolnienie z podatku CIT lub PIT
Średnie60%50%Zwolnienie z podatku CIT lub PIT
Małe i Mikro70%60%Zwolnienie z podatku CIT lub PIT
* Powiaty województwa podlaskiego, powiaty: ełcki i gołdapski (województwo warmińsko-mazurskie) oraz powiaty: łosicki, sokołowski, węgrowski (województwo mazowieckie)

Definicję mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zawiera Załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Dz. Urz. UE L 187z 26.06.2014 r. ze zmianami- do pobrania

Zwolnieniem z podatku dochodowego może zostać objęty wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach inwestycji objętej decyzją o wsparciu. Jeśli zatem przedsiębiorca prowadzi jednocześnie działalność niepodlegającą wsparciu, działalność objęta wsparciem powinna być wydzielona rachunkowo i organizacyjnie, a wielkość zwolnienia będzie określana na podstawie danych (przychody i koszty) wydzielonej działalności.

Przedsiębiorca, realizujący nową inwestycję w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, może otrzymać pomoc publiczną z tytułu:

1) kosztów nowej inwestycji (maksymalna wysokość pomocy publicznej liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą)

albo

2) tworzenia nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją (maksymalna wielkość pomocy publicznej liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników)

Kosztami kwalifikowalnymi nowej inwestycji, zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej są mi.in.:

  • koszt nabycia gruntu, koszt nabycia, rozbudowy lub modernizacji środków trwałych (np. maszyn), koszt związane z najmem lub dzierżawa, koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe, licencje, certyfikaty itp.)
    albo
  • 2 – letnie koszty pracy pracowników zatrudnionych w związku z nową inwestycją

Powrót