Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Aktualności / Rusza konkurs: Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach w ramach RPO Województwa Podlaskiego

Rusza konkurs: Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach w ramach RPO Województwa Podlaskiego

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach
Typ 1. Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym
Numer naboru: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/22

Konkurs jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: rpo.wrotapodlasia.pl  w terminie od 30.05.2022 r. do 30.06.2022 r. do godziny 15:30. Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do IOK w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 5 lipca 2022 r.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym , w tym np.:
– rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
– dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
– inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną (pomoc udzielana w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020) wynosi
a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
b) dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Więcej informacji na temat konkursu TUTAJPowrót