Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ogłasza ZAPROSZENIE DO
PRZETARGU ŁĄCZNEGO mającego na celu:

  • sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej obszarem Suwalskiej Specjalnej
    Strefy Ekonomicznej Podstrefa Białystok
  • udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej
    Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Przetargiem objęta jest działka stanowiąca własność Miasta Białystok,
położona w obrębie 21 – Dojlidy, w rejonie ulic Franciszka Karpińskiego i Jacka Kuronia:

nr 771/18 o pow. 5,3423 ha ( RIVa, RIVb, RV) KW: BI1B/00044498/5
Decyzja Nr 1166/2008 o warunkach zabudowy z 15 września 2008 r.

Ww. nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi
prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań. Ponadto nieruchomość ta,
nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
a jedynie Decyzją Prezydenta Białegostoku o warunkach zabudowy dla inwestycji
polegającej na budowie obiektów biurowo – administracyjnych, magazynowych,
produkcyjno – usługowych i produkcyjnych o profilach nieuciążliwych w branżach
nie podlegających wykluczeniom zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 – 7 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej
przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności
gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 ze zm.).

Cena wywoławcza nieruchomości nr 771/18 – 7 499 000 zł netto
(słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych netto).

Oferent zobowiązany jest do wpłaty w pieniądzu wadium w wysokości 1 499 800 zł brutto
(słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych brutto).

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177 , poz. 1054 ze zm.) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie
doliczony 23% podatek VAT.

Wadium płatne na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Rachunkowości Bank PEKAO S.A.
Nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, najpóźniej do 21 września 2012 roku (piątek).
Datą dokonania wpłaty wadium, jest data uznania rachunku bankowego.

Koszty dodatkowe:
Nabywca nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 771/18 – poniesie
koszt wykonania operatu szacunkowego i jego aktualizacji w kwocie 2 316,66 zł netto
plus 23% podatek VAT oraz koszt dokonania podziału geodezyjnego w kwocie 435,00 zł netto
plus 23% podatek VAT.

Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie w terminie do 17 września 2012 r.
Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu dotyczącej nieruchomości, która będzie
stanowiła przedmiot oferty, wpłacenie wadium oraz złożenie pisemnej oferty wraz
z warunkami planowanego na terenie Strefy przedsięwzięcia w terminie
do 21 września 2012 roku do godziny 15.00 w siedzibie Suwalskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A. przy ul. Noniewicza 49 w Suwałkach.

Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Białymstoku
ul. Słonimska 1, sala nr 10 w dniu 24 września 2012 roku (poniedziałek) o godz. 10.00

Szczegółowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty, opis nieruchomości,
informacje o dostępnej infrastrukturze oraz informacje niezbędne do przygotowania oferty
zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu, która jest do nabycia
w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach w cenie 10 000,00 zł + 23 % VAT po przedłożeniu
na ww. sumę dowodu zapłaty na konto Bank PEKAO SA I O/Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894
w terminie do 17 września 2012 r.

Oferta powinna zwierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę.
2. Osoby prawne, podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis
z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego
wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym
etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem
mocodawcy, natomiast do nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo
w formie aktu notarialnego. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich
z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie
nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy
notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast
do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka
w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem.
3. Datę sporządzenia oferty.
4. Oferowaną cenę sprzedaży wyższą od wywoławczej i sposób jej zapłaty,
5. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
6. W przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem – promesę zezwolenia lub zezwolenie
na nabycie nieruchomości objętej ofertą, wydaną przez MSWiA, zgodnie z ustawą
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U.
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).
7. Dokumenty wymagane przez organizatora przetargu opisane w Specyfikacji
Istotnych Warunków Przetargu.

KRYTERIA OCENY OFERTY:
proponowana cena nabycia nieruchomości – 60%
planowana wielkość zatrudnienia – 20%
planowana wielkość nakładów – 15%
proponowane przedsięwzięcie gospodarcze na terenie Strefy – 5%

Miasto Białystok zastrzega prawo odkupu nieruchomości przez okres 5 lat,
na wypadek nie zabudowania nieruchomości przez Nabywcę (tj. nie wybudowania
budynku w stanie surowym zamkniętym, co oznacza wykonanie prac ziemnych,
wymurowanie ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych, ścian działowych, wykonanie
stropów, kominów, wykonanie więźby dachowej, pokrycia dachowego, wstawienie stolarki
okiennej i drzwi zewnętrznych ) lub nie dotrzymania zobowiązań wynikających
z deklarowanej przez Nabywcę oferty (w kwestii planowanej wielkości nakładów
oraz wielkości zatrudnienia), w ciągu 4,5 roku – od dnia sprzedaży. Z chwilą wykonania
prawa odkupu Nabywca obowiązany jest przenieść z powrotem na Miasto Białystok
własność nieruchomości za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży. Prawo odkupu podlega
ujawnieniu w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości.

Miastu Białystok przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 102, poz. 651 ze zm.).

Nabywca nieruchomości ustanowi na rzecz Gminy Białystok nieodpłatne użytkowanie
gruntu polegające na udostępnieniu działki gestorom sieci w celu naprawy i konserwacji
urządzeń infrastruktury technicznej oraz wniesie o wpisanie w Dziale III księgi wieczystej
ww. użytkowania.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze
przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej
własność.

Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U.
z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Pierwszy przetarg łączny na sprzedaż ww. nieruchomości i udzielenie zezwolenia na
prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej odbył się w dniu 8 maja 2012 r. i zakończył się wynikiem
negatywnym z powodu braku ofert.

Wszelkie informacje na temat przetargu łącznego można uzyskać w siedzibie
SSSE S.A. w Suwałkach przy ul. Noniewicza 49
oraz pod tel./fax: 87 565-22-17, 87 565-24-49,
e-mail: ssse@ssse.com.pl, www: www.ssse.com.pl

Dodatkowych informacji dotyczących zbywanej nieruchomości udziela
Departament Skarbu Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1
pod. tel. 85 869-62-78 ,www: http://www.bip.bialystok.pl

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg będzie zaliczone na poczet ceny
sprzedaży. W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu
od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi
na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.

SSSE S.A. zastrzega sobie prawo:
– zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert na podstawie § 16 pkt. 10
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 207, poz. 2108 ze zm.).
– odwołania przetargu z ważnych powodów na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102,
poz. 651 ze zm.).
– unieważnienia przetargu na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny
zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez
przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 254, poz. 2548).Powrót