Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Increase page contrast |   Basic font size Font size increased Double font size | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Polish language version | English language version
Home / Przetargi ogłoszone / DO PRZETARGU LUB ROKOWAŃ

DO PRZETARGU LUB ROKOWAŃ

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ogłasza ZAPROSZENIE DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO mającego na celu:

  • sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Białystok
  • udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Przetargiem objęta jest działka stanowiąca własność Miasta Białystok, położona w obrębie 21 – Dojlidy, w rejonie ulic Franciszka Karpińskiego i Jacka Kuronia:

nr 771/18 o pow. 5,3423 ha ( RIVa, RIVb, RV) KW: BI1B/00044498/5
Decyzja Nr 1166/2008 o warunkach zabudowy z 15 września 2008 r.

Ww. nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Ponadto nieruchomość ta, nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a jedynie Decyzją Prezydenta
Białegostoku o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektów biurowo – administracyjnych, magazynowych,
produkcyjno – usługowych i produkcyjnych o profilach nieuciążliwych w branżach nie podlegających wykluczeniom zgodnie z § 2 ust.1 pkt
4 – 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym
na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 z późn. zm.).

Cena wywoławcza nieruchomości nr 771/18 – 9 300 000 zł netto (słownie: dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych netto).
Oferent zobowiązany jest do wpłaty w pieniądzu wadium w wysokości 1 860 000 zł brutto (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt
tysięcy złotych brutto).

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 , poz. 1054 ze zm.) do ceny
osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium płatne na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Rachunkowości Bank PEKAO S.A. Nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299,
najpóźniej do 4 maja 2012 roku (piątek). Datą dokonania wpłaty wadium, jest data uznania rachunku bankowego.

Koszty dodatkowe:
Nabywca nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 771/18 – poniesie koszt wykonania operatu szacunkowego i jego aktualizacji
w kwocie 1.966.66 zł netto plus 23% podatek VAT oraz koszt dokonania podziału geodezyjnego w kwocie 435,00 zł netto plus 23% podatek VAT.

Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie w terminie do 30 kwietnia 2012 r. Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu
dotyczącej nieruchomości, która będzie stanowiła przedmiot oferty, wpłacenie wadium oraz złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami
planowanego na terenie Strefy przedsięwzięcia w terminie do 4 maja 2012 roku do godziny 15.00 w siedzibie Suwalskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A. przy ul. Noniewicza 49 w Suwałkach.

Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Białymstoku ul. Słonimska 1, sala nr 10 w dniu 8 maja 2012 roku (wtorek) o godz. 11.00

Szczegółowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty, opis nieruchomości, informacje o dostępnej infrastrukturze oraz informacje
niezbędne do przygotowania oferty zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu, która jest do nabycia w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach
w cenie 10 000,00 zł + 23 % VAT po przedłożeniu na ww. sumę dowodu zapłaty na konto Bank PEKAO SA I O/Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894
w terminie do 30 kwietnia 2012 r.

Oferta powinna zwierać:

1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę.
2. Osoby prawne, podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu
ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny
przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem
mocodawcy, natomiast do nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. W przypadku małżonków, do
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka,
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej
powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka
w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem.
3. Datę sporządzenia oferty.
4. Oferowaną cenę sprzedaży wyższą od wywoławczej i sposób jej zapłaty,
5. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
6. W przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem – promesę zezwolenia lub zezwolenie na nabycie nieruchomości objętej ofertą, wydaną przez MSWiA, zgodnie z ustawą
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).
7. Dokumenty wymagane przez organizatora przetargu opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

proponowana cena nabycia nieruchomości – 60%
planowana wielkość zatrudnienia – 20%
planowana wielkość nakładów – 15%
proponowane przedsięwzięcie gospodarcze na terenie Strefy – 5%

Miasto Białystok zastrzega prawo odkupu nieruchomości przez okres 5 lat, na wypadek nie zabudowania nieruchomości przez Nabywcę
(tj. nie wybudowania budynku w stanie surowym zamkniętym, co oznacza wykonanie prac ziemnych, wymurowanie ścian nośnych
zewnętrznych i wewnętrznych, ścian działowych, wykonanie stropów, kominów, wykonanie więźby dachowej, pokrycia dachowego, wstawienie
stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych ) lub nie dotrzymania zobowiązań wynikających z deklarowanej przez Nabywcę oferty
(w kwestii planowanej wielkości nakładów oraz wielkości zatrudnienia), w ciągu 4,5 roku – od dnia sprzedaży. Z chwilą wykonania prawa
odkupu Nabywca obowiązany jest przenieść z powrotem na Miasto Białystok własność nieruchomości za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży.
Prawo odkupu podlega ujawnieniu w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości

Miastu Białystok przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.).

Nabywca nieruchomości ustanowi na rzecz Gminy Białystok nieodpłatne użytkowanie gruntu polegające na udostępnieniu działki
gestorom sieci w celu naprawy i konserwacji urządzeń infrastruktury technicznej oraz wniesie o wpisanie w Dziale III księgi wieczystej ww. użytkowania.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.),
cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (Dz. U.z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zm.)

Wszelkie informacje na temat przetargu łącznego można uzyskać w siedzibie
SSSE S.A. w Suwałkach przy ul. Noniewicza 49
oraz pod tel./fax: 87 565-22-17, 87 565-24-49,
e-mail: ssse@ssse.com.pl, www: http://www.ssse.com.pl

Dodatkowych informacji dotyczących zbywanej nieruchomości udziela:
Departament Skarbu Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1
tel. 85 869-60-32 ,www: http://www.bip.bialystok.pl

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg będzie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. W przypadku uchylenia się przez
podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.

SSSE S.A. zastrzega sobie prawo:
– zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert na podstawie § 16 pkt. 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 ze zm.).
– odwołania przetargu z ważnych powodów na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.).
– unieważnienia przetargu na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie
przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez
przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. (Dz. U. z 2004 r., Nr 254, poz. 2548).Back