Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA | Polska Strefa Inwestycji
BIP   Zwiększ kontrast strony |   Wielkość czcionki podstawowa Wielkość czcionki zwiększona Wielkość czcionki podwójna | Facebook Youtube LinkedIn Instagram | Wersja językowa polska | Wersja językowa angielska
Strona główna / Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny

KLAUZULA OBOWIĄZEK INFORMACYJNY MONITORING WIZYJNY

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Suwałkach(16-400) przy ul. Noniewicza 49, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Dane kontaktowe dotyczące pytań związanych z prowadzonym monitoringiem e-mail: rodo@sssse.com.pl
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO)
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz współpracowników Administratora, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5. Przetwarzaniu mogą podlegać dane osobowe utrwalone na nagraniach z monitoringu wizyjnego, w szczególności w zakresie wizerunku (monitoring obejmuje przestrzeń, w której może znajdować się osoba trzecia (chodnik przy ul. T. Noniewicza 49), a także numery rejestracyjne pojazdów (monitoring obejmuje przestrzenie, w jakich mogą znajdować się pojazdy).
6. Monitoring wizyjny prowadzony jest w następujących lokalizacjach: wejścia do budynku Administratora przy ul. T. Noniewicza 49 w Suwałkach oraz teren wokół budynku, w tym parkingi. Obiekt objęty monitoringiem oznaczony jest tabliczkami z napisem: „Obiekt i teren monitorowany”.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów tych zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także osoby, które wykażą interes w uzyskaniu zapisu z monitoringu, a udostępnienie tych nagrań jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa. W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.
8. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zostanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.
9. Zapisy z monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia nagrania, jednakże w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
10. Posiada Pani/Pan prawo do: a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania; b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; c. przenoszenia danych osobowych; d. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; e. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12. Przebywanie na terenie lub w miejscach objętych monitoringiem wizyjnym (wskazanych w pkt. 6) powoduje, że Pani/Pana dane osobowe (określone w pkt. 5) są zbierane przez Administratora. W przypadku przebywania na monitorowanym obszarze, przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji celów określonych w pkt. 4. Jeżeli nie chce Pani/Pan, aby Pani/Pana dane osobowe zostały utrwalone na nagraniach z monitoringu, nie należy przebywać na terenie i w miejscach, na którym prowadzony jest monitoring wizyjny i wybrać inny sposób kontaktu z firmą, jeśli jest przewidziany dla danej sprawy.
13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu


Powrót